Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Metody poznawania środowisk społecznych młodzieży cz. II

W poznawaniu oddziaływań środowiska na człowieka działacze przeciwalkoholowi i inni związani z tą problematyką, korzystali dotychczas głównie z dorobku metodologicznego socjologii. Wydaje się jednak, że chcąc w pełni poznać różne typy oddziaływań na jednostkę, a więc i te o charakterze wychowawczym, pozwalające na świadome prowadzenie działalności profilaktycznej, nie można mechanicznie przenosić wzorów metodologicznych tej dyscypliny naukowej. Wydaje się również, że mała efektywność badań z zakresu poznawania mechanizmów kształtowania się obyczajów pijackich w środowisku wynika również stąd, że dane uzyskiwane były na próbach reprezentatywnych i gromadziły głównie materiał ilościowy, często pokrywający się z materiałem zawartym w rocznikach statystycznych.

Natomiast w celu podjęcia świadomej działalności wychowaw- czo-profilaktycznej w zakresie pracy przeciwalkoholowej należy gromadzić materiały o charakterze jakościowym – pogłębionym. Dlatego też wydaje się, że w większym stopniu w penetracji środowisk zagrożonych alkoholizmem czy też przejawiających te cechy, należy korzystać z wzorców metodologicznych przedstawianych przez badaczy pedagogów. Można tu przedstawić argument, że badacze w tej dyscyplinie korzystają z technik wypracowanych przez socjologię. Otóż zgadzając się z tym twierdze- niem należy jednak wyjaśnić, że techniki te przeniesione na teren pedagogiki uległy i ulegają jednak ewolucji z różnic, jakie istnieją między badaniami socjologicznymi a badaniami pedagogicznymi.

Bardzo przejrzyście scharakteryzowała potrzeby, cel i zakres tego typu badań Helena Radlińska. Stwierdziła ona, że ,,Badania społeczno-pedagogiczne zajmować się mają wzajemnym oddziaływaniem na siebie wpływów środowiska i przekształcających środowisko oddziaływań jednostek. W odniesieniu do innych pokrewnych dziedzin kładą główny nacisk na rozpoznawanie czynników, które świadomie nastawiają wolę ludzką. Interesują się tym, co działa i potęguje siły jednostek i gromad ludzkich przez pielęgnowanie zadatków uzdolnień i ukazywanie drogi potrzebie twórczości”.1 W badaniach tych szuka się głównie konkretnych sytuacji indywidualnych, poszczególnych przypadków, w odróżnieniu od badań socjologicznych, gdzie bada się większe zbiorowości, stosunki między grupami, zjawiska społeczne z punktu widzenia gospodarczego, politycznego, ekonomicznego itp.

Chociaż badania pedagogiczne, jak mówiliśmy o tym wyżej, wyodrębniły się z badań socjologicznych, obecnie mają swój specyficzny charakter. Prowadząc penetrację środowiska interesują się wprawdzie funkcjonowaniem zbiorowości, ale zbiorowości specyficznego typu, tj. w aspekcie wychowawczym. Znaczy to, że pedagoga interesuje głównie oddziaływanie zbiorowości społecznych, w tym również środowisk wychowawczych na jednostkę.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.