Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Interwencje w rodzinach – dalszy opis

Jeżeli wszystkie środki, jakimi dysponuje szkoła, włącznie z wykorzystaniem interwencji pośrednich okażą się zawodne, pozostaje konieczność zgłaszania się do Komisji Społeczno-Le- karskich ds. przymusowego leczenia alkoholików. Bezpośrednio, jak i za pośrednictwem organizacji społecznych kierując sprawę do komisji należy przygotować odpowiednią dokumentację wniosku. Powinny w niej znaleźć się: opinia o stanie zdrowia dziecka wydana przez lekarza szkolnego bądź w wymagających tego wypadkach – przez specjalistę lub poradnie specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, dokładne i oparte na karcie spostrzeżeń o uczniu, opinia wychowawcy, w której znajdą się oceny i zestawienia nieobecności oraz spóźnień, jak również opinia dotycząca domu rodzinnego.

Na uwagę szkoły zasługuje również artykuł 24 ustawy z 10 grud- dnia 1959 r. ustanawiający karalność za rozpijanie nieletnich przez dostarczenie im napojów alkoholowych, ułatwianie lub nakłanianie do tego. Rodzice, w szczególności alkoholizujący się, powinni być o tym powiadamiani, jak i w uzasadnionych wypad- kach uprzedzeni o krokach, jakie w razie potrzeby będą podejmowane przez szkołę w ramach realizacji postanowień prawa.

We wszystkich przekraczających możliwości szkoły sprawach, związanych z zadaniami opiekuńczymi nad dziećmi z rodzin alkoholików, należy działać w porozumieniu z referatami opieki nad dzieckiem wydziałów oświaty i kultury.

Wszelkie fakty nadmiernego spożywania alkoholu, jak i z nich wynikające konsekwencje, a w szczególności mające miejsce w rodzinach obarczonych dziećmi, nie są sprawą prywatną – lecz odwrotnie, wymagającą jak najdalej idących zainteresowań i ingerencji ze strony całego społeczeństwa, organów państwowych, a także szkoły i wychowawcy. Szkoła i nauczyciel, któremu państwo powierzyło sprawę wychowania, są tu pierwszymi spośród uprawnionych, a w tej trudnej pracy powinien im dopomóc każdy powołany do tego organ państwowy, organizacje społeczne czy instancje partyjne oraz każdy członek naszego społeczeństwa.

Praca z dziećmi alkoholików wymaga ścisłego współdziałania wychowawców, nauczycieli, instruktorów, lekarza i pielęgniarki, jak również współpracy z komitetem rodzicielskim, a także z instytucjami i organizacjami spoza szkoły.

Sprawą podstawową jest zaznajomiene całego personelu pedagogicznego szkoły z Ustawą o zwalczaniu alkoholizmu z dnia 10 grudnia 1959 r. oraz wykazem najbliższych społecznych komitetów przeciwalkoholowych, przychodni przeciwalkoholowych oraz komisji społeczno-lekarskich ds. przymusowego leczenia alkoholików. Każdy z wychowawców powinien otrzymać do swojej dyspozycji zarówno egzemplarz ustawy, jak i wyżej wymieniony wykaz.

Okazją do wymiany spostrzeżeń i uzgodnienia postępowania wychowawczego w stosunku do poszczególnych uczniów są zebrania zespołu nauczycieli uczących w danej klasie lub klasach równoległych. Indywidualnych rozmów wymaga współpraca z wychowawcami i instruktorami zajęć pozalekcyjnych, lekarzem i pielęgniarką.

Pożądane jest umieszczenie w programach okresowych posiedzeń rady pedagogicznej stałego punktu poświęconego uczniom z rodzin alkoholików, jak i alkoholizującym się. Materiał dyskusyjny i odpowiednie wnioski powinna tu przygotować sekcja lub nauczyciel odpowiedzialny za ten wycinek pracy, jak również i wychowawcy klas.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.