Baza wiedzy z medycyny estetycznej, ogólnej i medycyny chińskiej. Zdrowy Portal!

Dzieci upośledzone i ich rodzice

Po wyodrębnieniu wymienionych typów rodzin rozpoczęto poszukiwanie zależności między nimi a właściwościami dzieci upośledzonych, które do nich należały. I znowu – podobnie jak przy omawianiu poprzednich badań – ograniczę się do zaprezentowania najistotniejszych wyników. Okazało się, że najbardziej korzystny z punktu widzenia rozwoju dziecka jest pierwszy i czwarty typ rodziny. Dzieci upośledzone uzyskiwały wysokie wyniki w zakresie dojrzałości społecznej, charakteryzowały się wysoką samooceną, były także najbardziej akceptowane przez rówieśników. W typie pierwszym rodzin stwierdzono duży procent dzieci z zespołem Downa. Tutaj także był wysoki procent matek niepracujących, a także najniższy poziom odczuwania napięcia przez rodziców z powodu urodzenia się dziecka upośledzonego umysłowo. Specyfiką czwartego typu rodzin był niski procent ojców jako ich członków. W tych rodzinach funkcje społeczno-opiekuńcze i wychowawcze pełniły wyłącznie matki. Jednak w wypadku gdy rodziny były pełne, tj. w ich skład wchodzili także ojcowie, wówczas uczestniczyli oni w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w najwyższym stopniu spośród wszystkich wyodrębnionych typów rodzin. Najbardziej niekorzystny okazał się piąty typ rodziny. Dzieci z tej grupy uzyskały najniższe wyniki w zakresie dojrzałości społecznej, a także w zakresie samooceny i przystosowania do warunków domowych i szkolnych. Należy jednak podkreślić, że w tej grupie badane dzieci uzyskały najniższe ilorazy inteligencji. Zaskakiwać może, że w tym typie rodzin był najwyższy procent matek niepracujących. Dodać jednak należy, i to nie powinno budzić zdziwienia, że w tej grupie niewielki procent ojców uczestniczył w opiece nad dzieckiem. Wreszcie tutaj rodzice ujawniali najwyższy poziom napięcia związany z faktem posiadania dziecka upośledzonego umysłowo.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.